ประวัติ มณจันทร์ เมฆธน ศาสตราจารย์

มณจันทร์ เมฆธน รองศาสตราจารย์

ประวัติ

มณจันทร์ เมฆธน ศาสตราจารย์

ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Education

 • Ph.D. in Biology, North Texas State University, USA, 1986
 • M.S. in Biology, North Texas State University, USA, 1983
 • วท.บ. เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 1977

Expertise Cloud
Entomopathogenic fungi Jasmonic acidAmrasca biguttula biguttula IshidaAphidsAubergineBacillus subtilisBACILLUS-THURINGIENSISbacterial wiltball millingBeauveria bassianaBEAUVERIA-BASSIANAbenefitbiological controlBioreactorBroad miteBuprofezincastesChitinasecitrinum Patulin CitrininCockroach bait. Steinernematidae. Steinernema carpocapsae.Coptotermes gestroi (Wasmann 1896)CordycepinCordyceps militarisCordyceps spp.Culex quinquefasciatus DipteraCulicidae Entomopathogenic fungi damping offDendrobium hybridsEndophytic colonizationEntomopathogenic fungientomopathogenic fungiExperimental validationfrogeye leaf spotGene expression profileGenome-scale metabolic networkgingerHeterorhabditis indicaIn-farm distributionMetarhizium anisopliaeMetarhizium robertsiiMorus albaMulberrynanoparticlesnano-powderNilaparvata lugensOptimal culture conditionOrchidpaddy fields.pathogenicityPealius moriPenicilliumPest managementPlutella xylostellaPolyphagotarsonemus latusPopulation dynamicsPost harvest treatmentPurpureocillium lilacinumRalstonia solanacearumRESISTANCEricescanning electron microscopy (SEM)Screeningsolid wasteSorokinSystems biologyTEMPERATUREthripThrips palmitobacco diseasesTrichoderma harzianumVEGETATIVE GROWTHกระชายดำการควบคุมโดยชีววิธีการบดการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปการแยกสารบริสุทธิ์การสะกัดการแสดงออกของยีนทั้งหมดความปลอดภัยคอร์ไดซิปินเครือข่ายเมแทบอลิซึมระดับจีโนมเครื่องกำจัดเศษอาหารจุลินทรีย์เชื้อราก่อโรคแมลงเชื้อราฆ่าแมลงเชื้อราป้องกันกำจัดแมลงเชื้อราป้องกันกำจัดศัตรูพืชถั่งเช่า safetyถั่งเช่าสีทองเทคโนโลยีชีวภาพประโยชน์ปุ๋ยหมักผงนาโนยุงศัตรูพืชสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงสารสกัดจากจุลินทรีย์อานุภาคนาโนอุตสาหกรรมอาหารไฮโดรโพนิค

Administrative Profile

 • เม.ย. 2554 - เม.ย. 2558 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Administrative Profile

 • เม.ย. 2554 - เม.ย. 2558 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
งานวิจัยในรอบ 5 ปี
งานวิจัยในรอบ 5 ปี

 

Project
งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)

งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว

 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี
แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)
นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก
นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

 • exน.ส.ดารารัตน์ โฮตาก้า (3 โครงการ,1 บทความ)
 • exOrosz-Coghlan, P (3 บทความ)
 • inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, อาจารย์ (2 โครงการ)
 • inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์ (2 โครงการ)
 • exน.ส.เกสินี สุทธิชาติ (1 โครงการ,1 บทความ)
 • exAlongkorn Amnuaykanjanasin (2 บทความ)
 • exChan Maketon (2 บทความ)
 • exDararat Hotaka (2 บทความ)
 • inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (1 โครงการ)
 • inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ (1 โครงการ)
 • inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร (1 โครงการ)
 • inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์ (1 โครงการ)
 • inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, อาจารย์ (1 โครงการ)
 • inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, อาจารย์ (1 โครงการ)
 • inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์ (1 โครงการ)
 • exดร. กอบกุล เหล่าเท้ง (1 โครงการ)
 • exดร.วาทินี ขุนทวี (1 โครงการ)
 • exน.ส. เกสินี สุทธิชาติ (1 โครงการ)
 • exนพ. เทวัญ ธานีรัตน์ (1 โครงการ)
 • exนาย ชาญ เมฆธน (1 โครงการ)
 • exนายชาญ เมฆธน (1 โครงการ)
 • exนายชาญ เมฆธน (1 โครงการ)
 • inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (1 บทความ)
 • exAchirayar Kaysorngup (1 บทความ)
 • exAmnuaykanjanasin, A (1 บทความ)
 • exApinya Hominchan (1 บทความ)
 • exChatchai Siriraweekul (1 บทความ)
 • exDararat Hotaga (1 บทความ)
 • exDomhom, J (1 บทความ)
 • exHotaga, D (1 บทความ)
 • exHotaka, D (1 บทความ)
 • exJaengarun, J (1 บทความ)
 • exJirasak Apisitsantikul (1 บทความ)
 • exKittideth Prem-udomkit (1 บทความ)
 • exMaketon C. (1 บทความ)
 • exMaketon, C (1 บทความ)
 • exNowarat Chakanya (1 บทความ)
 • exPatricia Orosz-Coghlan (1 บทความ)
 • exS. Buapha. (1 บทความ)
 • exSawangwan, P (1 บทความ)
 • exSawatwarakul, W (1 บทความ)
 • exSinprasert, J (1 บทความ)
 • exSiraprapa Siritutsoontorn (1 บทความ)
 • exSuttichart, K (1 บทความ)
 • exดารารัตน์ โฮตาก้า (1 บทความ)
 • exน.ส.ภาวิณี รัตนะคอน (1 บทความ)
 • exนางวัชรี สมสุข (1 บทความ)
 • exสิริณัฐฐา สงวนสัตย์ (1 บทความ)

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก https://research.rdi.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=400085