ประวัติ มณจันทร์ เมฆธน ศาสตราจารย์

มณจันทร์ เมฆธน

นางมณจันทร์ เมฆธน
(ศาสตราจารย์)
สถานที่ติดต่อ: ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานที่ศึกษาและประเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เกษตรศาสตร)

1977

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

M.Sc.(Biology) 1983 North Texas State University
Ph.D. (Biology) 1986 North Texas State University

ประสบการณ์การทำงาน

ด้านการเรียนการสอน วิชาที่สอนได้แก่

 • 423481 Animal Ecology
 • 423591 Research Method in Zoology
 • 423681 Animal Pests Bio. Control
 • 424111 Principles of Biology
 • 424112 Laboratory in Biology
 • 424201 Life and Environment
 • 424381 Ecology
 • 424485 Bio. Control Agents in Agris. and Public Health
 • 424491 Research Method in Biology
 • 424591 Research Techniques in Biology
 • 999213 Environment Technology & Life

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

งานวิจัย

• Monchan Maketon, Kesinee Suttichart and Jittima Domhom. 2009. Effective control of invasive apple snails ( Pomacea canaliculata Lamarck) using Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson . Malacologia. 51(1-2): 181-190.

• Monchan Maketon, Patricia Orosz-Coghlan and Dararat Hotaga. 2009. Laboratory and field evaluation of Beauveria bassiana. in controlling Mulberry whitefly Pealius mori Takahashi (Homoptera: Aleyrodidae) in mulberry ( Morus alba Linn) J. of Pest Science. 82: 251-259.

• Monchan Maketon, Patricia Orosz-Coghlan and Jittranon Sinprasert . 2008. Evaluation of Metarhizium anisopliae (Deuteromycota:Hyphomycetes) for Control of broad Mite Polyphagotarsonemus latus (Acri: Tarsonemidae) in Mulberry. Experimental and Applied Ac arology . 46(1-4): 157-167.

• Monchan Maketon, Patricia Orosz-Coghlan and Jantima Jaengarun. 2008. Fields Evaluation of Isaria fumosorosea. in Controlling the Diamondback Moth (Plutella xylostella ) in Chinese Kale. Phytoparasitica. 36(3):260-263.

• Monchan Maketon, Jirasak Apisitsantikul and Chatchai Siriraweekul. 2008. Greenhouse Evaluation of Bacillus subtilis AP-01 and Trichoderma harzianum AP-001 in Controlling Tobacco Diseases. Brazilian J of Microbioloy. 39:296-300.

• Monchan Maketon, Patricia Orosz-Coghlan and Dararat Hotaga. 2008. Field Evaluation of Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin in Controlling Cotton Jassid (Amrasca biguttula biguttula Ishida) in Aubergine. International J of Agriculture and Biology . 10(1): 47-51.

• Monchan Maketon, Patcharin Sawangwan, Weethima Sawatwarakul. 2007. Laboratory Study on the Efficacy of Metarhizium anisopliae (Deuteromycota: Hyphomycetes) in Controlling Coptotermes gestroi (Isoptera: Rhinotermitidae) . Entomologia Generalis . 30(3):203-218.

• มณจันทร์ เมฆธน และ ศศิเทพ ปิติพรเทพิน 2549. การใช้เชื้อราศัตรูแมลงในการควบคุมหนอนกระทู้หอม ( Spodoptera exigua Hub.) การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช 30 ม . ค .- 2 ก . พ . 49 หน้า 445-456.

• Purivirojkul, W., N. Areechon, P. Srisapoome and M. Maketon. 2006. Competition on UsingNutrient for Growth between Bacillus spp. and Vibrio harveyi . Kasetsart J. (Nat. Sci.) 40: 505- 512.

• Purivirojkul, W. Monchan Maketon and Nontawith Areechon 2005. Probiotic Properties of Bacillus pumilus , Bacillus sphaericus and Bacillus subtilis in Black Tiger Shrimp ( Penaeus monodon Fabricius) Culture . Kasetsart J. (Nat. Sci.) 39 (2): 262-273.

• มณจันทร์ เมฆธน 2548. ประสิทธิภาพของเชื้อ Bacillus thuringiensis var . kurstaki สายพันธุ์ไทย ใน การป้องกันกำจัดหนอนใยผัก Plutella xylostella L. ในคะน้า Efficacy of Bacillus thuringiensis var . kurstaki ( Thai strain ) for controlling diamondback moth Plutella xylostella L . on Chinese kale. วารสารเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 หน้า 259-267.

• มณจันทร์ เมฆธน 2548. ประสิทธิภาพของเชื้อ NPV หนอนเจาะสมอฝ้าย Heliothis armigera (Hubner) สูตรต่างๆ ในการควบคุมหนอนเจาะสมอฝ้ายในมะเขือเทศ. วารสารแก่นเกษตร คณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 2 ปีที่ 33 หน้า 124-130 .

• มณจันทร์ เมฆธน 2547. การทดลองใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum Rifai (AP-001) ในการป้องกัน กำจัดโรครากเน่าและโคนเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii Sacc. ที่ทำลายพริกชี้ฟ้า ในแปลงเกษตรกร. วารสารวิทยาศาสตร์ มก . ปีที่ 22 (2-3) : หน้า 4 9-56.

• Maketon, Monchan. 2004. Effectiveness of “Biobest” ( Bacillus subtilis NSRS89-24+ MK-007) in Controlling Rice Sheath Blight Disease from Rhizoctonia solani Kuhn. KU. Science J. Vol. 22. No.1.

• Maketon, Monchan and Kamonporn Masawang. 2004. Efficacies of Some Beneficial Bacteria on the Colonization and Inhibition of Vibrio harveyi in Black Tiger Shrimp ( Penaeus monodon Fabricius) Larvae. KU. Journal. (Nat. Sci.) Vol.38: 393-399.

• บงกชรัตน์ ปิติยนต์ , มณจันทร์ เมฆธน อนันตวัฒน์ นำเจริญวุฒิ และ มัทนียา ขวัญดี 2546. การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการย่อยได้ทางแร่ธาตุในรูปอินทรีย์ ( คีเลต ) กับแร่ธาตุในรูปเกลืออนินทรีย์ ในไก่ไข่ และ นกกระทาหน้า P445-456 การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 41 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาสัตว์ 3-7 ก . พ . 46.

• Maketon, Monchan and Pavinee Rattanakorn 2003 Artificial Media for Mass Rearing of Entomopathogenic Nematode Heterorhabditis indica ( Thai Strain ) P-ENV-02 BioThailand 2003. echnology for Life P 299

• Maketon, Monchan, Sidaporn Jaichuen and Supakit Maketon 2003. Biological Control of Brown Planthopper ( Nilaparvata lugens , Stal ) on Rice by Metarhizium spp . 20 th Pacific Science Congress “Science and Technology for Healthy Environments” . Sym. 3.2 Poster – 12.

• Maketon, Monchan, Kannika Atirat and Supakit Maketon 2003. Utilization of Bacteria and Zeolite for Reduction of Ammonia and Nitrite in Black Tiger Prawn ( Penaeus monodon Fabricus). 2003 20 th Pacific Science Congress “Science and Technology for Healthy Environments” Sym. 1.9 Poster – 2.

• Maketon, Monchan, Tirarat Pophan and Roongnapha Korpraditskul. 2002. Some Organophosphate Residues in Raised Bed Crop Case Study: Vineyards a Damnoen Saduak, Ratchaburi. KU Science Journal . Vol. 20 No. 1-3 Jan – Dec 2002. pp. 1-11.

• มณจันทร์ เมฆธน และ สุดาภรณ์ ใจชื่น. 2545. การควบคุมเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ( Nilaparvata lugens Stal.) ในข้าวโดยชีววิธีด้วย Metarhizium spp. การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 28 หน้า 545.

• มณจันทร์ เมฆธน วัชรี สมสุข ดารารัตน์ โฮตาก้า และอภิญญา หอมอินจันทร์ . 2544. ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง (Entomopathogenic Nematode) สายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย . การประชุมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 ( ภาคโปสเตอร์ ) สาขาวิทยาศาสตร์ วันที่ 5-7 กพ . 2544 หน้า 189-196.

• Maketon, Monchan Rachadaporn Kittiworachet, Charuwan Somsiri and Tippanan Ngamprayad. 2000. Benthic fauna and water quality in the Chao Phraya River, Thailand. Proceedings of the International Conference: The Chao Phraya Delta Volume 1. p. 219-232.

• Maketon, Monchan, Montien Songserm and Mukda Autarrapong. 1997. Study on Organochlorine Pesticides Residues in the Meklong River . J. Sci. Soc. Thailand , 23(3):241-248.

• มณจันทร์ เมฆธน และกมลพร มาแสวง . 2543. ศักยภาพของแบคทีเรียที่มีประโยชน์บางชนิดในการยับยั้ง แบคทีเรีย Vibrio harveyi ที่ทำให้เกิดโรคเรืองแสงในกุ้ง . การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 ( ภาคโปสเตอร์ ) สาขาประมง และสาขาวิทยาศาสตร์ วันที่ 1-4 กพ . 2543 หน้า 259-268.

• มณจันทร์ เมฆธน และชัยวัฒน์ กระตุฤกษ์ . 2539. การป้องกันกำจัดโรครากเน่า - โคนเน่าของทุเรียนด้วย เชื้อแบคทีเรีย ( ลาร์มิน่า ? ( Bacillus subtilis AP-01) กับทุเรียนพันธุ์หมอนทองในฤดูฝน . KU. Science Journal 14(3): Sep-Dec

• มณจันทร์ เมฆธน และมณเฑียร ส่งเสริม . 2539. การคัดเลือกสายพันธุ์ และทดสอบประสิทธิภาพของ แบคทีเรีย ในการย่อยสลายเศษไขมันจากน้ำทิ้งโรงอาหารในมหาวิทยาลัยศาสตร์ บางเขน การประชุมทาง วิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ( ภาคโปสเตอร์ ) หน้า 279-283.

• มณจันทร์ เมฆธน และอมรรัตน์ ทัศนกิจ . 2539. การศึกษาความเป็นพิษของชีวภัณฑ์ประเภทแบคทีเรีย Bacillus subtilis สายพันธุ์ AP-01 และ Bacillus subtilis สายพันธุ์ AP-04 สำหรับป้องกันกำจัดโรคพืช

ในหนูถีบจักร . การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์ . วันที่ 30 มค . – 1 กพ . หน้า 99-104.

• มณจันทร์ เมฆธน และสุมาลี ผิวพอใช้ . 2538. ชนิดและปริมาณของเพอริไฟตอนในน้ำทิ้งจาก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ . การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 ( ภาคโปสเตอร์ ) สาขาการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม วันที่ 30 มค . – 1 กพ . 2538 หน้า 525-530.

• มณจันทร์ เมฆธน และสุมาลี ผิวพอใช้ . 2537. คุณภาพน้ำของน้ำทิ้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . วิทยาสารเกษตรศาสตร์ ( วิทย .) 28: 593-601.

• มณจันทร์ เมฆธน และชัยวัฒน์ กระตุฤกษ์ . 2537. การป้องกันกำจัดโรครากเน่า - โคนเน่าของทุเรียนโดย ชีววิธีด้วยเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtilis AP-01 ( ลาร์มิน่า ) ? . การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาพืช หน้า 200-208.

• มณจันทร์ เมฆธน . 2536. ศักยภาพของเชื้อ Bacillus subtilis AP-01 ในการป้องกันกำจัดเชื้อสาเหตุของ โรคพืช . วารสารวิทยาศาสตร์ มก . ปีที่ 11 ( 1): 9-20.

• มณจันทร์ เมฆธน . 2536. ศักยภาพของเชื้อ Bacillus subtilis AP-01 ในการป้องกันกำจัดเชื้อสาเหตุของโรคพืช . วารสารวิทยาศาสตร์ มก . ปีที่ 11 ( 1): 9-20.

• มณจันทร์ เมฆธน . 2531. การศึกษาอุปนิสัยส่งสัญญาณ และอวัยวะที่ใช้ในการทำเสียงใน stoneflies (O. Plecoptera). การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 26 สาขาพืช หน้า 257-262.

• Stewart, K.W. and Monchan Maketon. 1991. Structures Used by Nearctic Stoneflies (Plecoptera) for Drumming and Their Relationship to Behavioral Pattern Diversity. Aquat Insects 13(1): 33-53.

• Stewart, K.W. and Monchan Maketon. 1990. Intraspecific Variation and Information Content of Drumming in Three Plecoptera Species. I.C. Campbell (ed.) Mayflies and Stoneflies, Kluwer Academic Publisher's pp. 259-268.

• Stewart, K W., Stanley . W. Szcytko and Monchan Maketon. 1988. Drumming as a Behavioral Line of Evidence for Delineating Species in the Genera Isoperla, Pteronarcys and Taeniopteryx (Plecoptera). Annals of the Entomol. Soc. Am . 81(4): 689-699.

• Maketon, Monchan K.W. Stewart, Boris. C. Kondratieff and Ralph F. Kirchner. 1988. New Descriptions of Drumming and Evolution of the Behavior in North American Perlodidae (Plecoptera). J. of the Kansas Entomol. Soc . 61(2): 161-168.

• Maketon, Monchan and K.W. Stewart. 1988. Patterns and Evolution of Drumming Behavior in the Stonefly Families Perlidae and Peltoperlidae. Aquat. Insects . 10(2): 77-98.

• Maketon, Monchan and K.W. Stewart. 1984b. Further Studies of the Drumming Behavior of North American Perlidae (Plecoptera). Ann. Entomol. Soc. Am . 77: 770-778.

• Maketon, Monchan and K.W. Stewart. 1984a. Drumming Behavior in Four North American Perlodidae (Plecoptera) Species . Ann. Entomol. Soc. Am . 77: 621-626.